• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0888 200 307
    • Новата на редба Н-18 и какво да очакваме относно касовите апарати и софтуера за управление на продажбите.

     Във връзка с приетата нова наредба Н-18 искаме да ви информираме накратко какво да очакваме относно касовите апарати и софтуера за управление на продажбите.

     СРОКОВЕ, ОБЯВЕНИ ОТ НАП 

      

     На 28.02.2018 г., народните представители приеха всички измениения в Закона за митниците и Закона за ДДС, с които се въвеждат нови, по-строги изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер.

     С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

         

     Срокове за подмяна или модификация на фискални устройства (касов апарат или фискален принтер)

     СРОК

     Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД)

     до 31 март 2019 г.

     Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП

     до 30 юни 2019 г.

      

     Срокове за подаване на информация в НАП от лицата, които използват софтуер за управление на продажби

     СРОК

     Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на гл. 7 "в" (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект).

     Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуерв срок до 31.05.2019 г.

     до 31 май 2019 г.

     Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на гл. 7 "в" (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. 

     Тези лица, трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуерв срок до 31.08.2019 г.

     до 31 август 2019 г.

      

     начало

      

      

     ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ

      

     Защо отново трябва да си сменям касовия апарат?

     Въведените през месец септември на 2017 г. и  през 2018 г. изменения и допълнения на наредбата регламентираха изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства. Целта на тези промени е да се елиминират възможностите за манипулиране на устройствата при използването им, като очакванията са да се препятства неотчитането на извършваните продажби на стоки или услуги.

     начало

     Какво трябва да направя?

     Първото нещо, което трябва да се направи, е да се информирате за това дали с използваното от Вас фискално устройство може да бъде доработено или ще се наложи неговата замяна. Това може да стане от три източника:

     1. сервизната  организация, с която имате сключен договор за техническо обслужване и ремонт;

     2. производителя или вносителя на съответния модел фискално устройство;

     3. от интернет страницата на НАП.

     На второ място, трябва да проверите в какви срокове сервизната  организация или производителят/вносителят може да достави или преработи софтуера на фискалното Ви устройство.

     начало

     Защо да бързам, срокът ми изтича след месеци?

     Наблюденията на органите по приходите показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания  непосредствено преди изтичане на относимия за тях срок. Изчакването на последния момент създава затруднения както за самите лица, така и за другите участници, ангажирани със съответния процес по изпълнение изискванията на наредбата, напр. сервизните  организации, производители/вносители на фискални устройства,. Предвид очаквания значителен брой фискални устройства, които трябва да бъдат сменени или модифицирани, е препоръчително  да не се изчакват крайните срокове.

      начало

     Какво ще стане, ако работя с  фискално устройство, което не отговаря на новите изисквания?

     Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове неминуемо ще доведе до запечатване на търговски обекти и налагане на глоби и/или имуществени санкции, което никога не е било цел на Национална агенция за приходите. В тази връзка НАП създава необходимата организация за безпроблемното и своевременно реализиране на промяната.

     Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към тях, като например стокова разписка, приемо-предавателен протокол, фактура за продажба.

     Такъв тип софтуер задължително ли трябва да е свързан с касов апарат, при условие че няма такава разработена функционалност към него?

     Описаната от Вас функционалност на софтуера попада в обхвата на определенията за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г.  В случай, че този софтуер се използва в търговски обекти, в които съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. извършват се  например плащания в брой, с дебитна или кредитна карта и др., то той трябва да бъде свързан с фискално/и устройство/а (ФУ). Фактът, че към момента няма разработена функционалност за връзка към ФУ, не може да бъде причина за изключване на софтуера от изискванията на Наредба Н-18/2006 г. и такава функционалност трябва да бъде разработена.

      начало

     Ако не е задължително свързването му, изискванията от приетата наредба важат ли за него?

     Изискванията, посочени  в Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г., важат за софтуера при условията, посочени в отговора на Въпрос №1. 

      начало

     Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура, от касовия апарат се разпечатва касов бон и се прикрепя към генерираната фактура?

     Доколкото Вашият софтуер отговаря на определението за софтуер за управление на продажбите, той следва задължително да бъде свързан и да управлява въведените в експлоатация ФУ в обекта.

     Не се допуска продажбите да се отразяват в софтуер за управление на продажби, вкл. да се издават фактури, а издаването на ФБ да бъде отделено.

      

      

   • Newsletter